Di chuyển email bằng dịch vụ di chuyển dữ liệu GG workspace

Nếu bạn đang sử dụng G-suite legacy cần di chuyển dữ liệu sang Google Workspace for education. Hãy theo dõi bài viết này.

Di chuyển dữ liệu email
Di chuyển dữ liệu hàng loạt

Di chuyển email từ Google Workspace

Bước 1: Thiết lập dịch vụ di chuyển dữ liệu

Hãy sử dụng tài khoản quản trị viên cấp cao, vì supper admin mới có quyền di chuyển dữ liệu

 • Từ Trang chủ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, chuyển đến Di chuyển dữ liệu.
 • Click vào Thiết lập di chuyển dữ liệu.
 • Trong Nguồn di chuyển, chọn Google workspace (hoặc lựa chọn nguồn tương tự phù hợp).

di chuyen du lieu email 1

 • Trong Ngày bắt đầu di chuyển, hãy chọn ngày bắt đầu cho quá trình di chuyển. (thường gsuite legacy được cấp từ 2012, do vậy EKA khuyến khích chọn từ năm 2012 đảm bảo tất cả dữ liệu email sao lưu hết bên hệ thống mới)

Bước 2: Bắt đầu di chuyển

Di chuyển email cho một người dùng

 1. Nhấp vào Thêm người dùng.
 2. Trong trường Nguồn Email, hãy nhập địa chỉ email Google Workspace cũ của người dùng.
 3. Trong trường Email Google Workspace , hãy bắt đầu nhập địa chỉ email Google Workspace mới của người dùng và chọn từ danh sách những người dùng được đề xuất.
 4. Trong trường Mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cũ của người dùng.
 5. Nhấp vào Bắt đầu.

Để di chuyển email của người dùng khác, hãy lặp lại các bước này.

di chuyen du lieu email 3

Di chuyển email cho nhiều người dùng

 1. Nhấp vào Tải lên hàng loạt với csv .
 2. Nhấp vào Đính kèm tệp để tải lên tệp CSV di chuyển chứa các địa chỉ email cũ và địa chỉ email Google Workspace mới.Để biết chi tiết về cách định dạng tệp, hãy chuyển đến Sử dụng tệp CSV với dịch vụ di chuyển dữ liệu .
 3. Nhấp vào Tải lên và Bắt đầu Di chuyển .
 4. Nếu có lỗi trong tệp của bạn, hãy chọn một tùy chọn:
  • Để cập nhật tệp, hãy nhấp vào Hủy. Sau đó, tải lên tệp đã cập nhật.
  • Để bỏ qua các tệp không chính xác, hãy chọn hộp Bỏ qua lỗi.

Mẹo : Để thoát khỏi một quá trình di chuyển đã hoàn thành, hãy nhấp vào Thêm và sau đóThoát khỏi quá trình di chuyển .

Vậy là các bước cấu hình để chuyển dữ liệu sang GG workspace đã hoàn tất. Hiện tại, bạn chỉ cần đợi quá trình hoàn tất sau đó kiểm tra lại tài khoản là được.

Mẹo di chuyển